På den ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober blev det besluttet, at Lidenlund Bredbånd lukker ned pr. 31.12.2015.

Da man derefter ikke kan bruge mailadressen  XX@lidenlund.net

, så gør jer selv den tjeneste at oprette en ny mailadresse allerede nu.

Vigtigt!

I bestyrelsen overvejer vi, om det bliver nødvendigt at lukke foreningen pr. 31.12.2015.

Grunden til disse overvejelser er manglende medlemmer og dermed manglende indtægter. Der er mange af vore medlemmer på Gjellerodde, og når Altibox kommer der, vil der selvfølgelig være mange medlemmer der, som melder sig ud af vores forening. Det har vi fuld forståelse for, men af hensyn til planlægning, vil vi bede alle jer, der har planer om at stoppe jeres medlemskab af Lidenlund Bredbånd om at lade os det vide, gerne på information@lidenlund.net

Vi har i flere år brugt af vores kassebeholdning, det er der ikke penge til mere. Hvis medlemstallet daler ret meget, vil kontingentet for 2016 blive 1500 kr. Vi vil gerne have besked fra jer alle, om I vil fortsætte jeres medlemskab med dette kontingent, også gerne på information@lidenlund.net

Referat fra Generalforsamling 2015

1.   Henny Larsen valgtes som dirigent. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2.   Kurt Pedersen bød velkommen og takkede for fremmødet. Årets gang i foreningen giver ikke de store problemer, der er dårlige svartider hos nogle medlemmer. Der er nu 34 medlemmer i foreningen, men der er udsigt til en del udmeldelser i løbet af året, så det bliver et problem, at få økonomien til at hænge sammen fremover. Der skal tages stilling til, om man skal nedlægge foreningen. Kurt rettede en tak til Henning for hjælp med systemet.

3.   Knud fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

4.   Budgettet blev gennemgået og godkendt. Kontingentet på 500 kr. godkendtes.

5.   Ingen indkomne forslag.

6.   Der var genvalg til Knud Larsen og Svend Rasmussen.

7.   Tove Jacobsgård genvalgtes som revisor.

8.   Kaffe og hyggesnak.

 

 

Generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 24. marts kl. 19 i Landboforeningens lokaler på Industrivej 53 med følgende punkter på dagsordenen:

1.   Valg af dirigent.

2.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.   Aflæggelse af regnskab.

4.   Godkendelse af budget samt fastlæggelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.

5.   Eventuelle forslag.

6.   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. På valg er Knud Larsen og Svend Rasmussen.

7.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

8.   Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted. Bestyrelsen sender de indkomne forslag til medlemmerne pr. e-mail straks forslagene er modtaget.

 

Kontingent 2015

Kontingent for 2015 er fastsat til 500 kr. som bedes indbetalt på vores konto i Vestjysk Bank 7730 1124051 senest fredag den
30. januar.

 

Vi er pr. pr. 1. juni 2015 31 medlemmer.


Bemærk at nye medlemmer ikke skal betale indmeldelsesgebyr, det betyder, at nye kan komme på for prisen af en modtager, ca. 1500 kr. samt kontingent for resten af året.

 

Ved udmeldelse.
 

Vær opmærksom på, at man ved udmeldelse af foreningen mister sin lidenlund.net adresse, så man skal sørge for, at man har en ny mailadresse ved udmeldelse.

 

 

                                               
På følgende link kan du se spidsbelastningsperioder for vores net og eventuelt undgå disse:
http://192.168.1.248/sensor.htm?timeout=60&id=7

Hvis du synes, nettet bliver lidt langsomt, så prøv lidt førstehjælp: Luk computeren ned, skil ledningen til modtageren ad, lidt fra hvor den går ind i computeren, der er en lille "kasse" , hvor der er grønt lys. Lad det være adskilt i mindst 10 sekunder, sæt det sammen igen og start computeren. Hvis det ikke hjælper, kan det være systemet, der er langsomt, det er dog sjældent, da der holdes øje med misbrugere gennem vores overvågningssystem.

 

Vigtigt!

Dette handler om fildelings-servere. I vores vedtægter står der " Intet medlem må på sin PC oprette en fildelings-server, hvorfra man fra internettet kan hente data (musik, film, programmer m.v.) Intet medlem må oprette en spilserver, hvorfra der kan spilles".

Grunden til det er, at vi er fælles om at dele to sendere. Da der desværre er flere og flere, der forsynder sig mod ovennævnte paragraf, har bestyrelsen besluttet, at hvis man ikke fjerner dette eller disse ting fra sin computer straks, vil man blive koblet af indtil det sker, dog efter forudgående advarsel via nettet.

De to hyppigste programmer, der bliver installeret på husstandens computer ved downloadning af musik er "Kazaa" og "peer2peer",  sådanne programmer gør, at der kan hentes musik fra din computer blot den er tændt, d.v.s. at der uploades, derved nedsættes hastigheden for alle andre medlemmer væsentligt. For at fjerne dem går du ind i "Denne computer", finder "Kontrolpanel" dernæst i "Tilføj eller fjern programmer" hvorefter du fjerner disse programmer, det vil desuden være en god ide at gennemse alle installerede programmer og fjerne alle, du ikke mener at have brug for, det sidste vil sandsynligvis øge hastigheden på din computer.Der kan dog også være in stalleret andre fildelings-servere , det er så din opgave at få dette fjernet - måske ved henvendelse til Thorkild Andersen.

Der gælder altid reglen, at man skal sige nejtak til alle tilbud om installation af et eller andet smart, der tilbyder sig uopfordret. Sig kun jatak til software fra Microsoft og andre meget kendte leverandører. Hvert eneste af de "smarte programmer tager resourcer og nedsætter pc-ens arbejdshastighed samtidig med, at risikoen for, at virus og spyware bliver inviteret indenfor, forøges meget.

Vi henleder opmærksomheden på Microsofts tilbud om online-scanning af din pc:
Gå til safety.live.com - som her
uden www foran.
Man kan vælge mellem 3 delscanninger eller bare vælge Komplet scanning, Vælg Komplet scanning.
Når man begynder, vil vil man måske skulle give tilladelse til at activeX og programmer fra Microsoft installeres, det kan man roligt gøre. - Følg i øvrigt det foreslåede undervejs.

Man kan også hente hjælp her: vaerktoejer.zip